Tarkkaamo

Jussi Linkolan blogi ja kotisivusto

Opinnäytteen tietoperusta

Aika: 27.9.2011 klo 16:30=>
Luennoija: Robert Arpo

Tieto

Mitä tieto on? Muistijälkiä, malleja, valtaa… Tuttuustieto, taitotieto, propositionaalinen tieto…

Arkiajattelu

Asiantuntijatieto

epäluotettavat havainnot

systematisointi

selektiivisyys

toistettavuus

liiallinen yleistäminen

yleistämisen hallinta, kriittisyys

puutteellinen päättely

tieteellinen päättely

lyhytjänteisyys

kumulatiivisuus

asioiden tarkastelu irrallaan yhteyksistään

olennaisen ja epäolennaisen erottaminen

Arkiajattelu on elämistä varten, asiantuntijatieto tukimista ja kehittämistä varten.

Hiljainen tieto (Tacit Knowledge)

Sidottu kiinteästi ihmisten toimintaan, menettelytapoihin, rutiineihin, ihanteisiin jne. Itse voi olla vaikea kuvailla hallussa olevaa hiljaista tietoa, esim. toimintatutkimuksen mukainen seuraaminen on mahdollisuus saada esiin hiljaista tietoa.

Käsitteiden käyttö

Käsite = teoreettinen abstraktio, jolla luonnehditaan havaintoja, ajatuksia ja kokemuksia joilla on jokin yhteinen piirre. Esim. opinnäytteessä käsitteiden avaaminen on tärkeää ymmärrettävyyden vuoksi. Pitää käyttää käsitteitä, jotka lukija ymmärtää.

Mitä asiantuntijuus on?

 • tehtäväalueen, asian, aiheen tai ongelman määrittämää
 • professionaalisen ja ammatillisen perinteen ylittävää osaamista
 • tieto ja taito integroituneet
 • tietämiseen perustuvaa osaamista
 • tunnistaminen & arviointi & suunnittelu & toteutus

Kokemus on välttämätön, mutta ei riittävä ehto asiantuntijuudelle.

Metodiikka

Haasteenamme on löytää "AMK-metodiikka", jonka taustalla on tiedon erilainen olemus.

Kvantitatiivinen vs. kvalitatiivinen

Kvali

Kvanti

Miten moni, paljonko, miten usein?

Miten, miksi?

Määrällinen kuvaus ihmisten tekemisistä, asenteista, kokemuksista jne.

Halu ymmärtää syvällisemmin käyttäytymisen takan olevia syitä

Puhelinhaastattelu, kirjekysely

Syvähaastattelu, ryhmäkeskustelu, päiväkirjat

Tietoa/haastateltava vähän

Tietoa/haastateltava paljon

Todellisuus on objektiivinen, erillään tutkijasta

Todellisuus on subjektiivinen ja moninainen, sellainen kuin tutkimuksen osallistujat todellisuuden näkevät

Tutkija on riippumaton tutkittavasta

Tutkija on vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa

Deduktiivinen prosessi

Induktiivinen prosessi

Mitattavuus, yhtenäistiede

Ymmärtäminen, selittäminen, tulkinta

Empiirisen / toiminnallisen o-työn tavoitteita

 • Kartoittava
 • Kuvaileva (mikä, kuka, millainen, missä, milloin)
 • Selittävä
 • Kokeellinen
 • Toimintatutkimus
 • Evaluaatio
 • Ennustava tutkimus

Hyvän ongelman kriteerit – Käytännön solmun avaaminen

Havainnoinnista

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_4.html

 • Tiedon keruuta aistien avulla.
 • Tuottaa tietoa ympäristöstä, henkilön tilasta, verbaalisesta ja nonverbaalisesta viestinnästä, erilaisita toiminnoista, tottumuksista ja taidoista
 • Tieto oltava analysoitavissa
 • Virhelähteitä:
  • Tietoisuus tarkkailusta muuttaa toimintaa
  • Oma orientaatio vaikuttaa havaitsemiseen

Havainnoinnin muodot

 • Systemaattinen havainnointi
  • ei osallistumista
 • Osallistuva havainnointi
  • mahdollisimman vähän tai suunnitelmallisesti osallistumista: toimintatutkimus
 • Piilohavainnointi
  • "salassa" havainnointi, muista eettiset kysymyset!

Käyttäytymisen havainnointi

 • ei-verbaalinen
 • verbaalinen
 • extraverbaalinen (miten sanotaan, voimakkuus, rytmi…)
 • spatiaalinen
 • koodaaminen mietittävä tarkkaan

Havainnoinin olisi hyvä olla mukana opinnäytetyössä. Palauttaa mieleen tilanteiden tapahtumat jne.

Havainnoinnin edut

 • saadaan välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä
 • voidaan havainnoida luonnollisessa ympäristössä
 • sopii määrälliseen ja laadulliseen ja erityisesti vuorovaikutuksen analysointiin
 • voi auttaa löytämään hiljaista tietoa, jota tutkittava ei halua tai osaa kertoa haastattelussa

haitat

 • tutkija saattaa häiritä tilannetta
 • saattaa sitoutua emotionaalisesti tutkittavaan ryhmään
 • tietoa voi olla vaikea tallentaa välittömästi

Haastattelu

Tietoa esim: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3.html

Kvantitatiivinen lähestymistapa

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_research

Kvalitatiivinen lähestymistapa

http://fi.wikipedia.org/wiki/Laadullinen_tutkimus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *